Regulamin

(wersja: 1/2023, obowiązuje od dnia 21.04.2023 roku)

 • 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
  • Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bessoniana prowadzonego pod adresem URL: https://bessoniana.pl/ oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

Martę Tatarczuch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Marta Tatarczuch Bessoniana

 1. Czerwone Maki, 45b/64, 30-392 Kraków

NIP: 6772207394, REGON: 35686959

 

1.3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: shop@bessoniana.pl,
 • telefonicznie po numerem telefonu: 733 333 115, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00.

1.4. W Sklepie Internetowym nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa. Sprzedawca rezerwuje prawo do ograniczenia liczby danego produktu/asortymentu możliwego do nabycia jednorazowo lub przez jednego nabywcę w przypadku konsumentów oraz podmiotów nie mających takiego statusu.

1.5. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności (https://bessoniana.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).

 

 • 2. [DEFINICJE]

2.1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące określenia oznaczają:

 • Sklep Internetowy – działalność polegająca na sprzedaży detalicznej odzieży wierzchniej, prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem URL https://bessoniana.pl/
 • Sprzedawca – Marta Tatarczuch prowadząca działalność pod firmą Marta Tatarczuch Bessoniana,
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin, udostępniony w Sklepie Internetowym (https://bessoniana.pl/)
 • umowa – umowa zawarta na odległość lub umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców–Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),
 • Konsument – osoba fizyczna zawierającą umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub też osoba fizyczna zawiaerająca umowę w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • produkty – rzeczy oferowane w ramach Sklepu Internetowego,
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta zmierzające bezpośrednio i niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości zamianach produktów.

 

 • 3. [ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO]

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.

3.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest:

 • poprzez konto Klienta – w przypadku zarejestrowania konta Klienta w Sklepie Internetowym, po akceptacji Regulaminu i polityki prywatności,
 • bez rejestracji konta Klienta, po akceptacji Regulaminu i polityki prywatności oraz podaniu danych osobowych Klienta niezbędnych do poprawnej realizacji umowy.

3.2. Rejestracja konta Klienta w Sklepie Internetowym obywa się poprzez podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych do realizacji umowy oraz przypisania do nich indywidualnego loginu (nazwy użytkownika) i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła, a także do ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego loginu oraz hasła przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła Klienta, wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

3.3. Klient ma w każdej chwili prawo do wglądu, zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych oraz loginu i hasła, a także do usunięcia konta Klienta - poprzez skierowanie takiego żądania do Sprzedawcy, z zastrzeżeniem uprawnień Sprzedawcy do zachowania danych transakcyjnych Klienta na potrzeby rozliczeń rachunkowo – księgowych.

3.4. W razie powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta.

3.5. Zarejestrowanie oraz utrzymywanie konta Klienta w Sklepie Internetowym świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

 

 • 4. [SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM]

4.1. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskim złotym (PLN) brutto.

4.2. Ceny podane przy danym produkcie nie obejmują kosztu jego dostawy, chyba, że co innego wynika z jego opisu.

4.3. Sprzedawca zachowuje prawo własności zamówionego produktu do momentu całkowitej zapłaty przez Klienta ceny.

4.4. Zamówienia są składane przez Klienta poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Klient dokonuje wyboru produktu poprzez dodanie go do koszyka, a następnie potwierdza dokonanie zamówienia przyciskiem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.5. O ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej, termin zapłaty wynosi 3 dni od chwili złożenia zamówienia. Zapłata uważana jest za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.6. Brak zapłaty w terminie określonym w ust. 4.5. powyżej, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.7. Zapłata za produkt odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w ING Banku Śląskim nr 47 1050 1445 1000 0097 4848 2321 albo za pośrednictwem systemu płatności internetowej:

4.8. Zamówienia są realizowane po odnotowaniu zapłaty przez Klienta ceny produktu, w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta, zwracając jednocześnie całą kwotę zapłaty. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Kupujący może wyrazić zgodę. Kupujący może od umowy odstąpić.

4.9. W przypadku produktów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia oraz termin zapłaty.  Ilość produktów objętych akcjami promocyjnymi jest ograniczona.

4.10. Dostawa zamówionego produktu odbywa się poprzez przewoźnika (kuriera) wybranego przez Sprzedawcę, wyłącznie na terenie Polski.

4.11. W sytuacji, gdy produkt zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

 • podania błędnych danych adresowych,
 • nieodebrania przesyłki przez Klienta,
 • innej przyczyny leżącej po stronie Klienta,

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi wynikłymi z tego powodu kosztami, w szczególności kosztami przesłania produktu.

4.12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien sporządzić z przewoźnikiem (kurierem) protokół obejmujący wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki.

4.13. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji, gdy:

 • Klient podał nieprawdziwe dane lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
 • Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
 • Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
 • Klient wykorzystuje Sklep Internetowy do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
 • Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie Sklepu Internetowego na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
 • udostępnienia loginu i hasła do konta Klienta osobom trzecim.

 

 • 5. [ZWROTY I REKLAMACJE]

5.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z jego opisem przedstawionym w Sklepie Internetowym.

5.2. W przypadku gdy, z uwagi na charakter produktu, może on faktycznie różnić się od produktu przedstawionego w Sklepie Internetowym, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta wraz ze opisem możliwych rozbieżności.

5.3. Za produkt niezgodny z umową uważa się rzecz sprzedaną w odniesieniu, do której niezgodne z umową pozostają w szczególności jej: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność i przydatność produktu do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. Ponadto produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

 • nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 • nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 • nie jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru,
 • nie występuje w takiej ilości i nie posiada takich cech (w tym trwałości i bezpieczeństwa) jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta o zawarciu Umowy.

5.4. Zawiadomienie o wadzie sprzedanego produktu (reklamacja) powinno zawierać opis wady produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. Do zawiadomienia należy również dołączyć reklamowany produkt oraz dowód jego zakupu (np. paragon fiskalny albo faktura VAT), a w razie jego braku inny dowód zawarcia umowy. Reklamacja może być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.5. Reklamacje składane są listownie na adres Sprzedawcy lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@bessoniana.pl

5.6. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.4. powyżej wraz z reklamowanym produktem.

5.7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Klient wybrał inną formę kontaktu.

 

 • 6. [PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

6.1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumentów.

6.2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie Internetowym, bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

6.2. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta uważa się za skuteczne, jeżeli w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wydania produktu, złożył on Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres poczty elektronicznej (podany przy zawieraniu umowy lub wskazany w treści oświadczenia) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą.

6.4. Konsument, który skutecznie odstąpił od umowy zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy odesłać na adres Sprzedawcy nieużywany produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza działania konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.5. Z zastrzeżeniem ust. 6.8. poniżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę produktu oraz koszty jego dostarczenia.

6.6 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6.10. W razie powstania sporu Konsument ma prawo dochodzenia jego rozstrzygnięcia na drodze postępowania polubownego (w tym sądu polubownego), co wymaga również zgody Sprzedawcy.

 

 1. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

7.1. Wszelkie dane osobowe podane przez Klientów w Sklepie Internetowym podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

7.2. Obowiązek informacyjny oraz wszelkie informacje o podstawach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności (https://bessoniana.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).

 

 1. [POSTANOWIENIA DODATKOWE]

7.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

7.3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia ich w życie.

7.4. W przypadku stwierdzenia nieważności jednego z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia zachowują moc.

7.4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Sprzedawcą a Konsumentem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl.). 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Bessoniana 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego Bessoniana

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl